תנאי שימוש באתר

  1. אתר זה הינו אתר הבית של חברת קולורטק בע"מ (להלן: "האתר" ו-"החברה", בהתאמה).
  2. באתר מופיע מידע הנוגע לפעילות החברה ומוצעים בו למכירה מוצרים לרכישה. 
   המוצרים המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות לגבי סוגי המוצרים המוצעים, הכמות המוצעת למכירה באתר מכל מוצר, המחיר וכיו"ב.
  3. חברת קולורטק בע"מ מאשרת גישה אל המוצרים המוצעים באתר שבשליטתה ואל האתר עצמו, בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
  4. הינך מאשר כי קראת את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר וביצוע פעולות בו, וכי הם מקובלים עליך. אם אינך מקבל את התנאים המפורטים לעיל ולהלן, אינך מורשה לגשת אל האתר ו/או לעשות כל שימוש או פעולה בו.
  5. לחברה היכולת לפקח על השימוש באתר והיא רשאית לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.
  6. פעולה באתר הינה כל השתתפות בו או הגשת בקשה לרכישת מוצרים / שירותים המוצעים באתר בדרכים המפורטות בו.

6.1.   כל המבצע פעולה באתר מאשר שקרא את התנאים לשימוש באתר המפורטים לעיל ולהלן, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם.

  1. אין בביצוע הזמנה ו/או פעולה כלשהי כדי לחייב את החברה, והתחייבות החברה לאספקת הסחורה כפופה לאישור כי הלקוח עומד בתנאי האשראי ו/או התשלום ואישור כי המוצרים המוזמנים נמצאים במלאי החברה.
  2. ליד המוצרים המוצעים למכירה באתר יופיעו, ככל שניתן, מספרם הקטלוגי של המוצרים, לרבות תאורם ועלויותיהם, למעט מוצרים שיהיה צורך בקבלת הצעת מחיר מהחברה לגביהם (יצויין באתר).
  3. במקרים בהם קיים תקנון נוסף למוצרים שונים, יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע, בכל מקרה של סתירה בין האמור בו לבין האמור בתקנון זה.
  4. לחברה הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע מהמוצרים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהן וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
  5. מבצע פעולה באתר יכול לבקש הזמנת רכש למספר מוגבל או בלתי מוגבל (כמפורט באתר) של מוצרים, בכפוף לכמות המוצעת מן המוצר.
  6. המערכת רושמת מספר סידורי נפרד לכל בקשה לביצוע הזמנה, אשר תשמש לשם מעקב.
  7. בעת הרכישה ו/או במהלך הגישה אל האתר ו/או השימוש בו נדרש מבצע הפעולה למסור למערכת אינפורמציה מזהה.
  8. פרטי הפעולה באתר ופרטי הבקשה לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו למחשב החברה.
  9. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברת קולורטק, למי מטעמה או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.
  10. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל כל הצעה / הזמנה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות.
  11. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל כל בקשה להזמנה שהוגשה ו/או כל עסקה באתר – אם נגמר מלאי המוצרים לגביה, אם נמצא כי המזמין איננו לקוח קולורטק ו/או בהעדר אישור בנושא תנאי התשלום ו/או האשראי.
  12. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי בקשת הרכישה, לרבות תיאור המוצר, שמורה לחברה הזכות לבטל הרכישה, החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות בהקלדת פרטי ההצעות כאמור. כן לא תישא החברה, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטי ההצעה או פרטי המציע לא נקלטו במערכת – כולם או חלקם ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו.
  13. עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר ו/או תיאורו באתר לבין

המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי ובספרי החברה – יקבע התיאור / המחיר המופיע במשרדי ובספרי החברה.

  1. המבצע באתר פעולה של רכישת מוצר, זכאי לבטלה בדרך של הודעה בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ"א -1981, מיום העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלתו.
  2.  חיוב מבצע פעולה בגין עלות המוצר תעשה על פי תנאי ההתקשרות הקבועים בינו לבין חברת קולורטק.
  3. המוצרים שבאתר יסופקו למבצע הפעולה, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו באתר ו/או הרשומה במשרדי חברת קולורטק, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.
  4. החברה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או שלא במפורש, לגבי האמור להלן:

23.1.   המידע והחומר המצוי באתר והנוגע למוצרים המוצעים.

23.2.   כל נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר ו/או הקישורים האלקטרוניים ממנו.

23.3.   לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או הגישה אל האתר.

  1. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, מאפייני המוצרים, תאור המוצרים, עצות או כל מידע

אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של מבצע הפעולה ובאחריותו הבלעדית.

 1. הספקים המופיעים באתר הצהירו בפני החברה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. החברה אינה ערבה לאמינות המידע ומידת דיוקו.
 2. כל הדפים המצויים באתר, היצירות והמידע הם רכושה של החברה ו/או רכושם של אחרים, אשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ומן היצירות ללא הסכמתה המפורשת של החברה ושל בעלי הזכויות ביצירות כאמור.
 3. הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 4. באם מחמת כוח עליון נבצר מבעלי האתר או מפעיליו לנהל רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר באופן תקין, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל התקשרויות עם מבצעי הפעולות. כוח עליון – לרבות ארועים שאינם בשליטת החברה שימנעו / יעכבו קיום הפעולות ו/או אספקת המוצרים שבאתר, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות ובמקרים של חבלה או ארוע חריג אחר.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיימסר לה ו/או באמצעות האתר לצרכים סטטיסטיים.
 6. החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים מצידה על פי הסכם זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא תהיה מחוייבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים להסכם הרשאה זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר בעת ביצוע פעולה בו. בוטל הסכם זה, לפי סעיף זה או בכל מקרה אחר, לא תהיה מורשה לגשת אל האתר ו/או לעשות כל שימוש בו.
 8. התמונות באתר זה הינם להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגדלים, בצבעים ובדגמים של המוצרים.
 9. האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע.
 10. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה  מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.